1. Definities

Verkoper: Silobags.nl, gevestigd in Winsum, Friesland, Nederland.

Koper: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Silobags.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten: Alle waren die het onderwerp van de overeenkomst vormen.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, bevestigd via elektronische communicatie of anderszins, van levering van een of meer producten.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Silobags.nl, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten

Elke aanbieding van Silobags.nl is vrijblijvend. Silobags.nl behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Silobags.nl.

4. Prijzen en Betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EUR en exclusief BTW.

Betaling kan geschieden op één van de door Silobags.nl aangegeven wijzen.

5. Levering

Silobags.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te bezorgen.

Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

6. Retourbeleid en Herroepingsrecht

Silobags.nl verkoopt uitsluitend aan zakelijke klanten en biedt derhalve geen retourmogelijkheid aan. Alle verkopen worden als definitief beschouwd zodra de overeenkomst tussen Silobags.nl en de koper tot stand is gekomen. Wij adviseren onze klanten om vóór aankoop zorgvuldig de productbeschrijvingen te lezen en, indien nodig, contact op te nemen met ons voor meer productinformatie.

7. Garantie en Conformiteit

Silobags.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden.

8. Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

9. Klachten en Geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Silobags.nl.

Op overeenkomsten tussen Silobags.nl en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Slotbepalingen

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal Silobags.nl in de geest van deze voorwaarden handelen.

nl_NL